اسپاتول ، استیل و گیره

اسپاچول دو سرقاشقی سانت21 اسپاچول دو سرقاشقی سانت16 اسپاچول یک سرقاشقی یک سر تخت سانت20/5 اسپاچول یک سرقاشقی یک سر تخت سانت پهن15 اسپاچول یک سرقاشقی […]

گیره آزمایشگاهی

گیره دوبل ( نوا) آبی کوچک مارک فیشر گیره دوبل ( نوا) مشکی مارک فیشر گیره طرح مارک IKA فیشر برای نگهداری میکسر گیره نوا 35 […]