انواع اَسپکت کٌوِت (سل اسپکت فوتومتر)

اسپکت،کوت،سل

اسپکت ،کوت (سل) سایز Large با حجم های متفاوت از 10 میل تا 100 میل کوت اسپکت فتومتر 7 میلی با درب تفلونی UV ،سانت2    […]

سل اسپکت فتومتر uv-vis

سل اسپکت فتومتر uv-vis کوت اسپکت فتومتر سرکوله مشکی 0.03 میلی لیتر  ( ابعاد : 12.5*12.5*35     مدل : Q.03801 ) کوت اسپکت فتومتر  0.1 میلی […]

سل اسپکت فتومتر سیرکوله

کوت اسپکت فتومتر 3.5 میلی با درب تفلونی UV ، سانت 1    ( ابعاد : 12.5*12.5*45     مدل : Q01104 ) کوت اسپکت فتومتر 0.35 […]

سل اسپکت فتومتر شیشه ای

کوت اسپکت فتومتر 3.5 میلی با درب تفلونی UV ، سانت 1    ( ابعاد : 12.5*12.5*45     مدل : Q01104 ) کوت اسپکت فتومتر 0.35 […]

میکروسل

انواع میکرو سل با حجم های متفاوت از 10 میل تا 100 میل کوت اسپکت فتومتر کوچک 0.35 میلیمتر با درب UV   ( ابعاد : 3.5*12.5*45  […]

کروزه کوارتز

کوت اسپکت فتومتر لابی واند VIS ، میلی لیتر 28    ( ابعاد : 54.8*20*40       مدل : G.02703 ) کروزه کوارتز 25 میلی لیتر […]

سل اسپکت فتومتر کوارتز

کوت اسپکت فتومتر 3.5 میلی با درب تفلونی UV ، سانت 1    ( ابعاد : 12.5*12.5*45     مدل : Q01104 ) کوت اسپکت فتومتر 0.35 […]

سل اسپکت فتومتر فلورانس

سل اسپکت فتومتر uv-vis کوت اسپکت فتومتر سرکوله مشکی 0.03 میلی لیتر  ( ابعاد : 12.5*12.5*35     مدل : Q.03801 ) کوت اسپکت فتومتر  0.1 میلی […]