انواع فیلتر آزمایشگاهی

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سر سرنگی PTFE آب گریز و آب دوست فیلتر سر سرنگی سلولز استات فیلتر سرسرنگی PVDF فیلتر سر سرنگی Neylon (در سایزها و قطرهای متفاوت) […]

فیلتر کاغذی

فیلتراستات سلولز 0.45U  (کد :MCA045047 ) فیلتراستات سلولز 0.22U  (کد :MCA022047N ) فیلتراستات سلولز 0.8U  (کد :MCA080047N ) فیلتراستات سلولز 3U  (کد :MCA300047N ) فیلتراستات سلولز […]

کارتوش

کارتوش سایز 90*19 mm (کد :cc1990) کارتوش سایز 100*25 mm (کد :cc25100) کارتوش سایز 100*22 mm (کد :cc22100) کارتوش سایز 100*28 mm (کد :cc28100) کارتوش سایز […]