انواع ویسکوز یمتر

هولدر ویسکوزیمتر همراه با ویسکوزیمتر osdwalt

ویسکوزیمتر  TUBE-BS/U  (سایز 1    ضریب 0.003    رنج  3-0.6 ) ویسکوزیمتر  TUBE-BS/U  (سایز 2   ضریب  0.01     رنج   10-2 ) ویسکوزیمتر  TUBE-BS/U  (سایز 3    […]

ویسکوزیمتر BS-U-TUBE

OSWALD ویسکوزیمتر   ( سایز 45       ضریب ثانیه     رنج     ) OSWALD ویسکوزیمتر  ( سایز 85      ضریب ثانیه     رنج 10-2) OSWALD […]

ویسکوزیمتر دو شاخه Cannon

ویسکوزیمتردو شاخه مدل کانون     (سایز 25     ضریب 0.002     رنج 2-0.5 ) ویسکوزیمتردو شاخه مدل کانون     (سایز 50     ضریب 0.004     رنج […]

ویسکوزیمتر دو شاخه سه حبابه OPAQUE

ویسکوزیمتر 2 شاخه 3حبابه opaque     (سایز 50    ضریب 0.004     رنج 4-0.8 ) ویسکوزیمتر 2 شاخه 3حبابه opaque     (سایز 75    ضریب 0.008  […]

ویسکوزیمتر سه شاخه UBBELOHDE

ویسکوزیمتر سه شاخه مدل ابل هود   ( سایز 0      ضریب0.001     رنج 1-0.3 ) ویسکوزیمتر سه شاخه مدل ابل هود   ( سایز 0C    […]