فلاسک کشت

فلاسک 25 سانتی متر با درب ساده

فلاسک 25 سانتی متر با درب فیلتر دار

فلاسک 75 سانتی متر با درب ساده

فلاسک 75 سانتی متر با درب فیلتر دار

فلاسک 175 سانتی متر با درب ساده

فلاسک 25cm تیشوکال چر

فلاسک 25cm تیشوکال چر فیلتردار

فلاسک 75cm تیشوکال چر

فلاسک 75cm تیشوکال چر فیلتردا

فلاسک کشت

انواع فلاسک کشت