محصولات صورفا

پلیت

پلیت کشت سلولی 6 خانه بادرب پلیت کشت سلولی12خانه بادرب پلیت کشت سلولی24 خانه بادرب پلیت کشت سلولی 96 خانه تخت بادرب پلیت کشت سلولی 96 […]

پیپت صورفا

پیپت 1 میلی پیپت 2 میلی پیپت 5 میلی پیپت 10 میلی پیپت 25 میلی پیپت 50 میلی پیپت پاستور 1 میلی غیراستریل پیپت پاستور 1 […]

رک

رک نوک کریستال DNA 0 1 .1-10UL رک نوک زرد  DNA 10-200UL رک نوک آبی  DNA 100-1000UL رک نوک کریستال استریل فیلتردار  DNA 0.1-10UL رک نوک […]

سل اسکرایپر

سل اسکرایپر  25 سانتی متر سل اسکرایپر  40 سانتی متر سل اسکرایپر انواع سل اسکرایپر

فلاسک کشت

فلاسک 25 سانتی متر با درب ساده فلاسک 25 سانتی متر با درب فیلتر دار فلاسک 75 سانتی متر با درب ساده فلاسک 75 سانتی متر […]

کرایو ویال

کرایو ویال 2 و 5 میل مرغوب کرایو ویال معمولی درب رنگی کرایو ویال کرایو ویال انواع کرایو ویال

لوله فالکن

لوله فالکن 15 میلی استریل لوله فالکن 50 میلی استریل لوله فالکن 50 میلی پایه دار استریل لوله فالکن 15 میلی استریل با رک لوله فالکن […]

میکروتیوب

میکروتیوب 0.2 و 0.5 میلی میکروتیوب 1.5 میلی استریل میکروتیوب 2 میلی استریل میکروتیوب غیراستریل 0.2ml میکروتیوب غیراستریل 0.5ml میکروتیوب غیراستریل 1.5ml میکروتیوب غیراستریل 2ml میکروتیوب […]

نوک سمپلر

نوک سمپلرزرد 10-100  DNSfree/RNSfree نوک سمپلرآبی 100-1000  DNSfree/RNSfree نوک سمپلرکریستالی فیلتردار0.1-10  DNSfree/RNSfree نوک سمپلرزردفیلتردار 10-100 DNSfree/RNSfree نوک سمپلرآبی فیلتردار 100-1000   DNSfree/RNSfre نوک سمپلردر رک0.1-10   DNSfree/RNSfree نوک […]