مواد آزمایشگاهی

بوتانول HPLC/BDH باریم کربنات بنزوییل پروکساید
پترولیوم بنزن بوریک اسید پتاسیم سولفات
ایزوپروپیل تیتانات پلی اتیلن گلایکول کلیه تیتزازول ها
2یدو بنزوییک اسید پتاسیم یدید تری فتالدیید
4برمو بنزآلدیید سدیم تنگستات دودسیل بنزن سولفونات
تترااتیل آمونیوم برماید سدیم دی هیدروژن فسفات سدیم کلراید
ان دکان سولفات آهن هیدراته پیریدین
ان هگزان سولفات منیزیم خشک دودسیل الکل
2هیدروکسی اتیل متا اکریلات شن دریا تویین 20 و80
2فلورو بنزآلدیید فوماریک اسید 4 هیدروکسی استوفنون
1و3 بوتان دی اول کلرآمین T تری اتوکسی سیلان
4کلرو بنزآلدیید گلوکز انیدرید هگزان دکان نرمال
اتانول آمین 4 هیدروکسی بنزوییک اسید آب HPLC
اتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر آمونیوم سریم نیترات اسید آسکوربیک
آدی پیک اسید ایمیدازول گلایسین
آمونیوم آیرون سولفات