میکروتیوب

میکروتیوب 0.2 و 0.5 میلی

میکروتیوب 1.5 میلی استریل

میکروتیوب 2 میلی استریل

میکروتیوب غیراستریل 0.2ml

میکروتیوب غیراستریل 0.5ml

میکروتیوب غیراستریل 1.5ml

میکروتیوب غیراستریل 2ml

میکروتیوب استریل 1.5ml

میکروتیوب استریل 2ml

میکروتیوب pcr سرگرد 0.2ml

میکروتیوب pcr سرگرد 0.5ml

میکروتیوب pcr سرتخت 0.2ml

میکروتیوب

اننواع میکرو تیوب