پلیت

پلیت کشت سلولی 6 خانه بادرب

پلیت کشت سلولی12خانه بادرب

پلیت کشت سلولی24 خانه بادرب

پلیت کشت سلولی 96 خانه تخت بادرب

پلیت کشت سلولی 96 خانه یو شکل بادرب

پلیت الایزا 96 خانه استریپ

پلیت 96 خانه تخت

پلیت

انواع پلیت