کارخانجات تولید روغن‌های خوراکی‌،کره و فراورده‌های جانبی

1. ویسکوزیمتر
2. دستگاه نقطه ذوب
3. رفراکتومتر
4. رنگ سنج مخصوص روغن
5. NMR
6. بن ماری جوش
7. آون
8. انکوباتور
9. اتوکلاو
10. مواد شیمیایی مربوطه
11. pH متر
12. شیشه آلات آزمایشگاهی
13. چینی آلات آزمایشگاهی
14. آب مقطر‌گیری یکبار تقطیر
15. آب مقطر‌گیری دوبار تقطیر