کارخانجات تولید نوشابه‌، آب معدنی، نوشیدنی‌ها و شربت

1. گاز سنج نوشابه
2. رنگ سنج نوشیدنی ها
3. کدورت سنج
4. رفراکتومتر
5. پلاریمتر
6. pH متر
7. EC متر وTDS متر
8. ویسکوزیمتر
9. CO2سنج نوشابه
10. آب مقطر‌گیری یکبار تقطیر
11. آب مقطر‌گیری دوبار تقطیر
12. مواد شیمیایی مربوطه