کارخانجات قند، شکر و صنایع وابسته

1. دستگاه تالامتر
2. دستگاه ساخاروفلکس (ساخاریمتر)
3. دستگاه رافینومتر
4. دستگاه رفراکتومتر
5. آب مقطر‌گیری یکبار تقطیر
6. آب مقطر‌گیری دوبار تقطیر
7. مواد شیمیاییمربوطه
8. لوازم عمومی آزمایشگاه